TŁO

Projekt ma na celu walkę z utratą know-how w kontekście produkcji obuwia w UE, co jest szczególnie widoczne w Polsce, gdzie profile zawodowe wykorzystujące umiejętności manualne nie są w stanie zainteresować swoją ofertą młodych ludzi, co w konsekwencji prowadzi do zamykania szkół zawodowych (źródło: in-depth assessment of the situation of the European footwear sector and prospects for its future development; DG Enterprise & Industry, 2012).

W związku z powyższym projekt zamierza ożywić kształcenie pracowników w przemyśle obuwniczym dzięki wykorzystanu innowacyjnej ścieżki szkoleniowej obejmującej:

  • Najlepsze praktyki szkoleniowe w europejskim sektorze obuwniczym,
  • Materiał szkoleniowy, uwzględniający obecny stan wiedzy na temat zaawansowanych technologii produkcyjnych.

Powyższa ścieżka szkoleniowa została opracowana dzięki:

  • doświadczeniu krajów europejskich z długoletnią tradycją szkoleniową w przemyśle obuwniczym,
  • wykorzystaniu wiedzy na temat najnowocześniejszych technologii, zwłaszcza w Polsce, gdzie szkolenia nie są aktualizowane pod kątem merytorycznym, podczas gdy popyt na wykwalifikowanych obuwników rośnie,
  • przeprowadzeniu pogłębionej analizy potrzeb przemysłu obuwniczego.

CEL

Celem projektu jest opracowanie nowego programu nauczania w zawodzie obuwnika, skoncentrowanego na wiedzy z zakresu inżynierii procesu i produkcji. Idea jest taka, by skorzystać z wieloletniego doświadczenia i najlepszych praktyk stosowanych w tych krajach UE, w których przemysł obuwniczy rozkwita.

Partnerzy projektu będą dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez:

  • zdefiniowanie nowego programu nauczania dzięki wymianie i wzmocnieniu doświadczeń Polski, Niemiec i Portugalii,
  • wprowadzenie treści szkoleniowych, które odpowiadają na porzeby współczesnego rynku pracy i obejmują najnowocześniejsze dostępne narzędzia technologiczne,
  • zdefiniowanie modelu szkoleniowego uznawanego na poziomie UE, który jest zgodny ze standardami ECVET i obejmuje praktyki uczenia się w oparciu o naukę w miejscu pracy,
  • Ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników kursu szkoleniowego .

REZULTATY

PRODUKTY

Projekt zakłada opracowanie platformy szkoleniowej online dla profilu zawodowego “obuwnik”. Ważnym rezultatem projektu będzie podręcznik dla zawodu obuwnika, który zapewni trwałość rezultatów projektu.

WPŁYW

Projekt będzie miał wpływ na polski system kształcenia zawodowego w dziedzinie obuwnictwa, poprzez dostarczenie nowego programu szkoleniowego, obejmującego najnowocześniejsze treści technologiczne, sposoby uczenia się w miejscu pracy i ulepszone metody treningowe.

 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+